Dạng đột biến nào sau đây làm tăng số lượng gen trên NST?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsDạng đột biến nào sau đây làm tăng số lượng gen trên NST?
quangvanhai Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Dạng đột biến nào sau đây làm tăng số lượng gen trên NST?
A. Đa bội.
B. Đảo đoạn NST.
C. Lặp đoạn NST.
D. Lệch bội.

Your Answer