Dạng đột biến nào sau đây làm tăng chiều dài của 1 NST?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsDạng đột biến nào sau đây làm tăng chiều dài của 1 NST?
quangvanhai Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Dạng đột biến nào sau đây làm tăng chiều dài của 1 NST?
A. Dị đa bội.
B. Đảo đoạn NST.
C. Lặp đoạn NST.
D. Tự đa bội.

Your Answer