Dạng đột biến nào sau đây không phải là đột biến số lượng NST?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsDạng đột biến nào sau đây không phải là đột biến số lượng NST?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Dạng đột biến nào sau đây không phải là đột biến số lượng NST?
A. Đảo đoạn NST.
B. Dị đa bội.
C. Tự đa bội.
D. Lệch bội.