Dạng đột biến điểm nào sau đây làm tăng số liên kết hidro của gen?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsDạng đột biến điểm nào sau đây làm tăng số liên kết hidro của gen?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Dạng đột biến điểm nào sau đây làm tăng số liên kết hidro của gen?
A. Thay thế một cặp G – X bằng một cặp X – G.
B. Thay thế một cặp A – T bằng một cặp T – A.
C. Mất một cặp A – T.
D. Thêm một gặp G – X.