Dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây làm giảm số lượng gen trên 1 NST?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsDạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây làm giảm số lượng gen trên 1 NST?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây làm giảm số lượng gen trên 1 NST?
A. Mất đoạn.
B. Lặp đoạn
C. Đảo đoạn.
D. Chuyển đoạn trong 1 NST.