Dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây làm giảm số lượng gen trên 1 NST?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsDạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây làm giảm số lượng gen trên 1 NST?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây làm giảm số lượng gen trên 1 NST?
A. Mất đoạn.
B. Lặp đoạn
C. Đảo đoạn.
D. Chuyển đoạn trong 1 NST.

1 Answers
quangvanhai Nhân viên trả lời 1 năm trước

Các dạng đột biến gen: Lặp đoạn, Đảo đoạn hay  Chuyển đoạn trong 1 NST không làm thay đổi số lượng gen trên 1 NST.
Chỉ có dạng đột biến gen: Mất Đoạn mới làm giảm số lượng gen trên 1 NST.
=> Đáp án: A

Your Answer