Đặc trưng nào sau đây là một trong những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsĐặc trưng nào sau đây là một trong những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Đặc trưng nào sau đây là một trong những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật?
A. Thành phần loài.
B. Loài ưu thế.
C. Loài đặc trưng.
D. Cấu trúc tuổi.