Coren phát hiện ra hiện tượng di truyền tế bào chất khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsCoren phát hiện ra hiện tượng di truyền tế bào chất khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây?
quangvanhai Nhân viên hỏi 8 tháng trước

Coren phát hiện ra hiện tượng di truyền tế bào chất khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây?
A. Cây hoa phấn.
B. Đậu Hà lan.
C. Ruồi giấm.
D. Hệ tuần hoàn.

1 Answers
quangvanhai Nhân viên trả lời 8 tháng trước

Coren (Correns) đã phát hiện ra quy luật di truyền ngoài nhân (di truyền theo tế bào chất) khi nghiên cứu trên đối tượng là cây Hoa phấn (Mirabilis jalapa) thông qua phép lai thuận nghich.
=> Đấp án: A

Your Answer