Coren phát hiện ra hiện tượng di truyền tế bào chất khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsCoren phát hiện ra hiện tượng di truyền tế bào chất khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Coren phát hiện ra hiện tượng di truyền tế bào chất khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây?
A. Cây hoa phấn.
B. Đậu Hà lan.
C. Ruồi giấm.
D. Hệ tuần hoàn.