Coren phát hiện ra hiện tượng di truyền ngoài nhân nhờ phương pháp

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsCoren phát hiện ra hiện tượng di truyền ngoài nhân nhờ phương pháp
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Coren phát hiện ra hiện tượng di truyền ngoài nhân nhờ phương pháp
A. lai thuận nghịch.
B. gây đột biến.
C. lai phân tích.
D. phân tích bộ NST.