Có thể sử dụng nguyên liệu nào sau đây để chiết rút diệp lục?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsCó thể sử dụng nguyên liệu nào sau đây để chiết rút diệp lục?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Có thể sử dụng nguyên liệu nào sau đây để chiết rút diệp lục?
A. Củ nghệ.
B. Quả gấc chín.
C. Lá xanh tươi.
D. Củ cà rốt.