Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể không thuần chủng?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsCơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể không thuần chủng?
quangvanhai Nhân viên hỏi 5 tháng trước

Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể không thuần chủng?
A. AAbb.
B. AaBb.
C. AABB.
D. aaBB.

Your Answer