Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể không thuần chủng?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsCơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể không thuần chủng?
quangvanhai Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể không thuần chủng?
A. AAbb.
B. AaBb.
C. AABB.
D. aaBB.

Your Answer