Cơ thể có kiểu gen nào sau đây gọi là thể dị hợp 2 cặp gen?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsCơ thể có kiểu gen nào sau đây gọi là thể dị hợp 2 cặp gen?
quangvanhai Nhân viên hỏi 8 tháng trước

Cơ thể có kiểu gen nào sau đây gọi là thể dị hợp 2 cặp gen?
A. aaBb.
B. AaBb.
C. Aabb.
D. AAbb.

Your Answer