Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể đồng hợp 2 cặp gen?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsCơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể đồng hợp 2 cặp gen?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể đồng hợp 2 cặp gen?
A. AAbb.
B. AaBb.
C. AABb.
D. AaBB.

Your Answer