Cơ quan tương tự ở các loài khác nhau có đặc điểm nào sau đây?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsCơ quan tương tự ở các loài khác nhau có đặc điểm nào sau đây?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Cơ quan tương tự ở các loài khác nhau có đặc điểm nào sau đây?
A. Có chức năng hoàn toàn khác nhau.
B. Là bằng chứng tiến hoá trực tiếp.
C. Không được bắt nguồn từ một nguồn gốc.
D. Là bằng chứng tế bào học.