Cơ quan nào sau đây của thực vật sống trên cạn có chức năng hút nước từ đất?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsCơ quan nào sau đây của thực vật sống trên cạn có chức năng hút nước từ đất?
quangvanhai Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Cơ quan nào sau đây của thực vật sống trên cạn có chức năng hút nước từ đất?
A. Rễ.
B. Thân.
C. Lá.
D. Hoa.

Your Answer