Cơ quan nào sau đây của thực vật sống trên cạn có chức năng hút nước từ đất?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsCơ quan nào sau đây của thực vật sống trên cạn có chức năng hút nước từ đất?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Cơ quan nào sau đây của thực vật sống trên cạn có chức năng hút nước từ đất?
A. Rễ.
B. Thân.
C. Lá.
D. Hoa.