Cơ quan nào sau đây của cây bàng hấp thụ ion khoáng từ đất?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsCơ quan nào sau đây của cây bàng hấp thụ ion khoáng từ đất?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 tháng trước

Cơ quan nào sau đây của cây bàng hấp thụ ion khoáng từ đất?
A. Hoa.
B. Lá.
C. Thân.
D. Rễ.

Your Answer