Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về ổ sinh thái của các loài?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsCó bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về ổ sinh thái của các loài?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về ổ sinh thái của các loài?
I. Ổ sinh thái của một loài biểu hiện cách sinh sống còn nơi ở chỉ nơi cư trú.
II. Chim ăn sâu và chim ăn hạt sống trên cùng một cây thì có cùng nơi ở nhưng ổ sinh thái khác nhau.
III. Cạnh tranh là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự hình thành các ổ sinh thái.
IV. Nhờ có sự phân hoá ổ sinh thái nên giảm bớt sự cạnh tranh về thức ăn và nơi ở.
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.