Có bao nhiêu biện pháp sau đây được sứ dụng để tăng năng suất cây trồng?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsCó bao nhiêu biện pháp sau đây được sứ dụng để tăng năng suất cây trồng?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Có bao nhiêu biện pháp sau đây được sứ dụng để tăng năng suất cây trồng?
I. Bón phân, tưới nước họp lí.
II. Chọn giống có cường độ quang hợp cao.
III. Trồng cây với mật độ thích hợp.
IV. Trông cây đúng mùa vụ.

A. l.
B. 2.
C. 3.
D. 4.