Chuột nhắt mang gen hoocmon sinh trưởng của chuột cống là thành tựu của

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsChuột nhắt mang gen hoocmon sinh trưởng của chuột cống là thành tựu của
quangvanhai Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Chuột nhắt mang gen hoocmon sinh trưởng của chuột cống là thành tựu của
A. nhân bản vô tính
B. công nghệ gen
C. cấy truyền phôi
D. gây đột biến

2 Answers
Jenebdodus trả lời 9 tháng trước

B

Jenebdodus trả lời 9 tháng trước

B

Your Answer