Cho phả hệ sau: Cho biết mỗi bệnh do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định, 2 gen này đều nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X và các gen liên kết hoàn toàn. Cho các phát biểu về phả hệ như sau: I. Xác định được tối đa kiều gen của 12 người.II. Người số 1 và người số 14 có thể có kiểu gen giống nhau.III. Xác suất sinh con trai đầu lòng chỉ bị bệnh M của cặp 13 – 14 là 25%.IV. Người số 6 có thể có kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen.Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu trên?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsCho phả hệ sau: Cho biết mỗi bệnh do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định, 2 gen này đều nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X và các gen liên kết hoàn toàn. Cho các phát biểu về phả hệ như sau: I. Xác định được tối đa kiều gen của 12 người.II. Người số 1 và người số 14 có thể có kiểu gen giống nhau.III. Xác suất sinh con trai đầu lòng chỉ bị bệnh M của cặp 13 – 14 là 25%.IV. Người số 6 có thể có kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen.Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu trên?
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 năm trước

Cho phả hệ sau:

Cho biết mỗi bệnh do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định, 2 gen này đều nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X và các gen liên kết hoàn toàn. Cho các phát biểu về phả hệ như sau: I. Xác định được tối đa kiều gen của 12 người.II. Người số 1 và người số 14 có thể có kiểu gen giống nhau.III. Xác suất sinh con trai đầu lòng chỉ bị bệnh M của cặp 13 – 14 là 25%.IV. Người số 6 có thể có kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen.Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu trên?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.