Cho các phát biểu sau về sơ đồ lưới thức ăn ở hình bên:

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsCho các phát biểu sau về sơ đồ lưới thức ăn ở hình bên:
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Cho các phát biểu sau về sơ đồ lưới thức ăn ở hình bên:
I. Lưới thức ăn này có tối đa 5 bậc dinh dưỡng.
II. Cú mèo là sinh vật tiêu thụ bậc 3.
III. Quan hệ giữa đại bàng và rắn là quan hệ đối kháng.
IV. Có tối đa 3 loài sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?
A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.