Cho các dòng thuần chủng có kiểu gen như sau: (I): AAbb; (II): aaBB; (III): AABB; (IV): aabb. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con có ưu thế lai cao nhất?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsCho các dòng thuần chủng có kiểu gen như sau: (I): AAbb; (II): aaBB; (III): AABB; (IV): aabb. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con có ưu thế lai cao nhất?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 tháng trước

Cho các dòng thuần chủng có kiểu gen như sau: (I): AAbb; (II): aaBB; (III): AABB; (IV): aabb. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con có ưu thế lai cao nhất?
A. Dòng (II) X dòng (IV).
B. Dòng (I) X dòng (III).
C. Dòng (II) X dòng (III).
D. Dòng (I) X dòng (II).

1 Answers
Falooccut trả lời 3 tuần trước

[url=http://buycialikonline.com]where to buy cialis online[/url] experience with cialis

Your Answer