Chim sáo bắt các con rận ký sinh trên lưng trâu rừng để ăn. Mối quan hệ giữa chim sáo và trâu rừng thuộc quan hệ

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsChim sáo bắt các con rận ký sinh trên lưng trâu rừng để ăn. Mối quan hệ giữa chim sáo và trâu rừng thuộc quan hệ
quangvanhai Nhân viên hỏi 5 tháng trước

Chim sáo bắt các con rận ký sinh trên lưng trâu rừng để ăn. Mối quan hệ giữa chim sáo và trâu rừng thuộc quan hệ
A. kí sinh
B. hợp tác
C. hội sinh
D. cộng sinh

Your Answer