Các cây khác loài, sống trong cùng 1 môi trường, có thời ký ra hoa giống nhau nhưng do cấu tạo hoa khác nhau nên không thụ phấn được với nhau. Đây là biểu hiện của dạng cách li

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsCác cây khác loài, sống trong cùng 1 môi trường, có thời ký ra hoa giống nhau nhưng do cấu tạo hoa khác nhau nên không thụ phấn được với nhau. Đây là biểu hiện của dạng cách li
quangvanhai Nhân viên hỏi 9 tháng trước

Các cây khác loài, sống trong cùng 1 môi trường, có thời ký ra hoa giống nhau nhưng do cấu tạo hoa khác nhau nên không thụ phấn được với nhau. Đây là biểu hiện của dạng cách li
A. nơi ở
B. mùa vụ
C. cơ học
D. sau hợp tử

1 Answers
su trả lời 1 tháng trước

A

Your Answer