Các bước trong kĩ thuật tạo $\text{ADN}$ tái tổ hợp gồm

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsCác bước trong kĩ thuật tạo $\text{ADN}$ tái tổ hợp gồm
quangvanhai Nhân viên hỏi 7 tháng trước

Các bước trong kĩ thuật tạo $\text{ADN}$ tái tổ hợp gồm (1) Cắt thể truyền và gen cần chuyển. (2) Tách thể truyền và $\text{ADN}$ mang gen cần chuyển. (3) Nối gen cần chuyển với thể truyền tạo $\text{ADN}$ tái tổ hợp.
Trình tự các bước thực hiện đúng là

A. $1\to 3\to 2$.
B. $2\to 1\to 3$.
C. $1\to 2\to 3$.
D. $3\to 1\to 2$.