Cá thể của hai loài thân thuộc có thể giao phối với nhau tạo ra con lai không có sức sống, phương thức này thuộc cơ chế cách li

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsCá thể của hai loài thân thuộc có thể giao phối với nhau tạo ra con lai không có sức sống, phương thức này thuộc cơ chế cách li
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Cá thể của hai loài thân thuộc có thể giao phối với nhau tạo ra con lai không có sức sống, phương thức này thuộc cơ chế cách li
A. tập tính.
B. nơi ở.
C. sau hợp tử.
D. cơ học.