Cà độc dược có bộ NST 2n=24. Theo lí thuyết, số nhóm gen liên kết của loài này là:

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsCà độc dược có bộ NST 2n=24. Theo lí thuyết, số nhóm gen liên kết của loài này là:
edu shop hỏi 1 năm trước

Cà độc dược có bộ NST 2n=24. Theo lí thuyết, số nhóm gen liên kết của loài này là:
A. 8.
B. 12.
C. 16.
D. 24