Biết rằng mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có ti lệ kiêu hình là 3 : 1?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsBiết rằng mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có ti lệ kiêu hình là 3 : 1?
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Biết rằng mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có ti lệ kiêu hình là 3 : 1?

A. $\frac{{Ab}}{{ab}} \times \frac{{aB}}{{ab}}$.

B. $\frac{{Ab}}{{ab}} \times \frac{{aB}}{{aB}}$.

C. $\frac{{AB}}{{aB}} \times \frac{{Ab}}{{ab}}$.

D. $\frac{{aB}}{{ab}} \times \frac{{ab}}{{ab}}$.