Bằng phương pháp nhân bản vô tính, từ cừu cho trứng có kiểu gen AaBb và cừu cho nhân tế bào có kiểu gen aabb có thể tạo ra cừu con có kiểu gen

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsBằng phương pháp nhân bản vô tính, từ cừu cho trứng có kiểu gen AaBb và cừu cho nhân tế bào có kiểu gen aabb có thể tạo ra cừu con có kiểu gen
quangvanhai Nhân viên hỏi 3 tháng trước

Bằng phương pháp nhân bản vô tính, từ cừu cho trứng có kiểu gen AaBb và cừu cho nhân tế bào có kiểu gen aabb có thể tạo ra cừu con có kiểu gen
A, aabb
B. aaBb
C. Aabb
D. AaBb

1 Answers
Hoàng Thắm trả lời 4 ngày trước

AaBb

Your Answer