Bằng chứng tiến hoá nào sau đây là bằng chứng giải phẫu so sánh?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsBằng chứng tiến hoá nào sau đây là bằng chứng giải phẫu so sánh?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Bằng chứng tiến hoá nào sau đây là bằng chứng giải phẫu so sánh?
A. Tất cả các loài sinh vật đều có cấu tạo từ tế bào.
B. Sự tương đồng về cấu trúc giữa chi trước của mèo và cánh dơi.
C. Các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một bộ mã di truyền.
D. Prôtêin của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ 20 loại axit amin.