Ba tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen ${\rm{Aa}}\frac{{BD}}{{bd}}$ giảm phân bình thường, trong đó có 1 tế bào xảy ra hoán vị giữa alen D và alen d. Theo lí thuyết, kết thúc giảm phân có thể tạo ra

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsBa tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen ${\rm{Aa}}\frac{{BD}}{{bd}}$ giảm phân bình thường, trong đó có 1 tế bào xảy ra hoán vị giữa alen D và alen d. Theo lí thuyết, kết thúc giảm phân có thể tạo ra
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Ba tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen ${\rm{Aa}}\frac{{BD}}{{bd}}$ giảm phân bình thường, trong đó có 1 tế bào
xảy ra hoán vị giữa alen D và alen d. Theo lí thuyết, kết thúc giảm phân có thể tạo ra
A. tối đa 8 loại giao tử.
B. loại giao tử mang 3 alen trội chiếm tỉ lệ 1/8.
C. 6 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau.
D. 4 loại giao tử với tỉ lệ 5 : 5 : 1 : 1.