Axit amin là nguyên liệu để tổng hợp nên phân tử nào sau đây?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsAxit amin là nguyên liệu để tổng hợp nên phân tử nào sau đây?
quangvanhai Nhân viên hỏi 5 tháng trước

Axit amin là nguyên liệu để tổng hợp nên phân tử nào sau đây?
A. mARN.
B. tARN.
C. ADN.
D. Prôtêin.

Your Answer