Axit amin là nguyên liệu để tổng hợp nên phân tử nào sau đây?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsAxit amin là nguyên liệu để tổng hợp nên phân tử nào sau đây?
quangvanhai Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Axit amin là nguyên liệu để tổng hợp nên phân tử nào sau đây?
A. mARN.
B. tARN.
C. ADN.
D. Prôtêin.

Your Answer