Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây?

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsAxit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây?
quangvanhai Nhân viên hỏi 7 tháng trước

Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây?
A. ADN.
B. mARN.
C. tARN
D. Prôtêin.

Your Answer