Alen M bị đột biến điểm thành alen m. Theo lí thuyết, alen M và alen m

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsAlen M bị đột biến điểm thành alen m. Theo lí thuyết, alen M và alen m
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Alen M bị đột biến điểm thành alen m. Theo lí thuyết, alen M và alen m
A. chắc chắn có số nuclêôtit bằng nhau.
B. luôn có số liên kết hiđrô bằng nhau.
C. có thể có tỉ lệ (A + T)/(G + X) bằng nhau.
D. luôn có chiều dài bằng nhau.