Hình bên biểu diễn sự tăng trưởng của 2 quần thể động vật $\text{A}$ và $\text{B}$. Phân tích đồ thị này, phát biểu nào sau đây đúng?

QuestionsHình bên biểu diễn sự tăng trưởng của 2 quần thể động vật $\text{A}$ và $\text{B}$. Phân tích đồ thị này, phát biểu nào sau đây đúng?
quangvanhai Nhân viên hỏi 1 năm trước

Hình bên biểu diễn sự tăng trưởng của 2 quần thể động vật $\text{A}$ và $\text{B}$.

Phân tích đồ thị này, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Quần thể B tăng trưởng theo tiềm năng sinh học.
B. Quần thể $\text{A}$ tăng trưởng trong điều kiện môi trường không bị giới hạn.
C. Quần thể $\text{B}$ luôn có kích thước lớn hơn quần thể $\text{A}$.
D. Quần thể $\text{A}$ luôn có mức sinh sản lớn hơn quần thể $\text{B}$.