Một tế bào sinh tinh có kiểu gen $\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{ab}} \mathrm{Dd}$ đang giảm phân

QuestionsDanh mục đơn: QuestionsMột tế bào sinh tinh có kiểu gen $\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{ab}} \mathrm{Dd}$ đang giảm phân
quangvanhai Nhân viên hỏi 2 năm trước

Một tế bào sinh tinh có kiểu gen $\frac{\mathrm{AB}}{\mathrm{ab}} \mathrm{Dd}$ đang giảm phân, trong đó cặp NST chứa hai cặp gen A, a và B, b không phân li ở giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; cặp D, d và các cặp NST khác phân li bình thường. Biết các gen không xảy ra hoán vị. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Kết thúc quá trình giảm phân tạo ra 4 giao tử đột biến.
II. Giao tử được tạo ra có thể có kiểu gen AB hoặc abDd.
III. Các giao tử được tạo ra có bộ NST là (n + 1) và (n – 1).
IV. Số loại giao tử tối đa được tạo ra là 2.
A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.